One thought on “பாலியல் குற்றங்களில் 65% பேர் விடுதலை! – பலவீனமாக இருக்கிறதா போக்சோ?”
  1. ஐயா, அருமையான விழிப்புணர்வு கட்டுரை.

    1950/60 ம் ஆண்டு களில் உள்ள து போன்ற நல் ஒழுக்கம் சார்ந்த நற் சிந்தனை கருத்து க்கள் மற்றும் தேச பற்று பற்றிய கருத்துக்களை ஒவ்வோரு வாரமும் ஒரு இரண்டு மணி மாணவர்களுக்கு போதனை செய்ய வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *