தினமணி (Dinamani)

தினமணி செய்தியேட்டில் வெளியான கட்டுரைகள் இந்த பகுதியில் இடம் பெற்றுள்ளன. சமூகத்தில் நிலவிவரும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து எழுதப்பட்ட இந்த கட்டுரைகள் வாசகர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும் எனக் கருதுகிறேன்.

Articles published in Dinamani Daily are featured in this section. I think these articles written about various issues prevailing in society will be of great use to the readers.